Szukaj na stronie
pewiczanka
telefon alarmowy 994
polski deutsch english
slajd
przycisk przycisk przycisk przycisk

Laboratorium Badań Środowiskowych
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Nadrzeczna70, 62–500 Konin,
tel. (63) 240-39-88
e-mail: laboratorium@pwik-konin.com.pl 
 
Laboratorium  Badań Środowiskowych wykonuje badania wody, ścieków i osadów ściekowych dla potrzeb Klienta wewnętrznego (PWiK Sp. z o.o.) jak i Klienta zewnętrznego oraz pobiera próbki do badań:
·         wód podziemnych
·         wody przeznaczonej do spożycia
·         ścieków
·         osadów ściekowych

Badania prowadzone są w celu monitorowania jakości wód ujmowanych, uzdatnionych, w sieci wodociągowej oraz oceny jakości ścieków w procesie technologicznym oraz odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych lub do środowiska.
Laboratorium zapewnia wysoką jakość badań potwierdzoną wdrożonym systemem zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2015 + Ap.1:2007 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” i otrzymanym Certyfikatem Akredytacji nr AB 1633 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji.

                                             
 

 
Zakres akredytowanych parametrów podany jest w załączniku do certyfikatu AB 1633, dostępny na stronie Polskiego Centrum Akredytacji - pobierz  
 
Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) nasze laboratorium posiada zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uprawniające do potwierdzenia badań wody w ramach monitoringu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.


Decyzja PPIS 2020 - pobierz 

Polityka jakości prowadzona w Laboratorium ma na celu zapewnienie wiarygodności i obiektywności wyników badań, aby sprostać wymaganiom Klientów.
 
Wiarygodność wyników badań zapewniają wysokie kompetencje personelu, odpowiednie warunki lokalowe i środowiskowe, nadzorowane wyposażenie pomiarowe i techniczne oraz zwalidowane metody badawcze.
Kompetencje personelu są oceniane podczas audytów PCA oraz przez systematyczny udział w badaniach biegłości i/lub porównaniach międzylaboratoryjnych.
 
Laboratorium Badań Środowiskowych PWiK Sp. z o.o. zlokalizowane jest na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg –
ul. Nadrzeczna 70, 62-500 Konin - mapa dojazdu do LBS 
 
Jak zlecić badanie?

Krok 1: pobrać i wypełnić zlecenie (formularz F.PO/LBS/15-01) – pobierz
Krok 2: pobrać i wypełnić protokół pobierania próbek (formularz F.PO/LBS/15-02)
-ww. protokół 2 strony - pobierz 
-ww. protokół 3 strony - pobierz 
-ww. protokół 4 strony - pobierz 
-ww. protokół 5 stron   - pobierz 
-ww. protokół 6 stron   - pobierz 
Krok 3: pobrać i wypełnić odpowiedni zakres badań zaznaczając badania, które Państwo chcą zlecić:
  • WODA
- zakres badań próbek wody (formularz F.PO/LBS/15-03) – pobierz
- zakres badań piezometrów (formularz F.PO/LBS/15-04) – pobierz
  • ŚCIEKI
- zakres badań próbek ścieków, wód opadowych i/lub roztopowych 
(formularz F.PO/LBS/15-05) – pobierz
  • OSADY
- zakres badań próbek osadów (formularz F.PO/LBS/15-06) – pobierz
 
Krok 4: uzgodnić kto pobierze próbkę:
·         Certyfikowany Próbkobiorca LBS – do kosztów badań doliczana jest cena za pobranie próbki
·         Klient

UWAGA
Próbki wody do badania powinna być pobierane przez certyfikowanego próbkobiorcę Laboratorium Badań Środowiskowych.

INSTRUKCJE POBIERANIA PRÓBEK:
W przypadku pobrania próbki przez Klienta należy zapoznać się z instrukcją pobierania próbek:
- woda - pobierz 
- woda podziemna (studnie) - pobierz 
- ścieki - pobierz 
- osadu i piasku - pobierz
- osadu czynnego - pobierz

Pobraną próbkę należy dostarczyć tego samego dnia w godzinach 7:30 do 13:00.
 
Pobranie próbek środowiskowych ma znaczący wpływ na wiarygodność wyników badań. W przypadku samodzielnego pobierania, Klient ponosi odpowiedzialność za prawidłowe pobieranie próbek i dostarczenie ich do laboratorium w stanie umożliwiającym przeprowadzenie wiarygodnego badania.
 
CENNIK:
Ceny usług laboratoryjnych zależą od zakresu zleconych badań zgodnie z obowiązującym cennikiem badań – pobierz cennik

Oceń nas - ankieta

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG