Szukaj na stronie
pewiczanka
telefon alarmowy 994
polski deutsch english
slajd
przycisk przycisk przycisk przycisk

Taryfy za wodę i ścieki

INFORMACJA TARYFOWA PWIK KONIN
 1. Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenia ścieków obowiązują od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 31 maja 2021 r. i zostały zatwierdzone Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr PO.RET.070.297.2.ZG z dnia 2 maja 2018r.
 2. Taryfy w ujęciu tabelarycznym z podziałem na „Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę” oraz „Taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej” obowiązują  w okresach 12 miesięcznych:
 1. I   okres od 1 czerwca 2018r. do 31 maja 2019 r. obowiązuje od 1 do 12 miesiąca;
 2. II  okres od 1 czerwca 2019r. do 31 maja 2020 r. obowiązuje od 13 do 24 miesiąca;
 3. III okres od 1 czerwca 2020r. do 31 maja 2021 r. obowiązuje od 25 do 36 miesiąca;
 1. Taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązujące na terenie miasta  Konina i zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej obowiązujące na terenie miasta  Konina i ul. Miodowej w miejscowości Brzeźno, gmina Krzymów na okres 3 lat. Zbiorowe odprowadzanie ścieków dla ul. Miodowej w miejscowości Brzeźno, gmina Krzymów świadczone jest na podstawie porozumienia komunalnego pomiędzy gminą Konin a gminą Krzymów zawartego w dniu 14.05.2001 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Z 2001 r.Nr 85 poz.1613).
 1. TARYFA 2018/2021 - obowiazuję od dnia 1 czerwca 2018 roku Zatwierdzona Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 maja 2018 r.Dokument zawierający kompletne informacje nt. nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Koninie - pobierz   
   
 2. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE MIASTA KONINA - pobierz 
 3. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.1.435.2018.2 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 22.10.2018 R. - pobierz  
   
 4. AKTY PRAWNE
 • Tekst jednolity Ustawy o ziorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - pobierz 
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - pobierz 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody - pobierz 
 • Rozporządzenie Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych - pobierz 
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - pobierz 
 • Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wysokości stawki opłaty za wydanie decyzji zatwierdzającej taryfę na rok 2019 - pobierz 
 1. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU - 2018-2023 - pobierz
 2. SPOSÓB ROZSTRZYGANIA SPRAW SPORNYCH PWiK SP. Z O.O.pobierz 
 3. PROCEDURA REKLAMACYJNA PWiK SP. Z O.O.pobierz  


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z podjętą w dniu 29 listopada 2017 r. uchwałą Rady Miasta Konina, okres obowiązującej taryfy za zbiorowe zapatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miasta Konina został wydłużony do dnia 31.05.2018 r. 
Uchwała Rady Miasta nr 592 - pobierz   

TARYFA 2017/2018 - pobierz
Podstawa prawna: Uchwała nr 450 Rady Miasta Konina z dnia 25.01.2017 r. - pobierz 
Uzasadnienie - pobierz 

TARYFA 2016/2017 - pobierz 
Podstawa prawna: Uchwała Nr 254 Rady Miasta Konina z dnia 27.01.2016 r. - pobierz 
Uzasadnienie - pobierz 
Prezentacja - pobierz  
 
TARYFA 2015/2016 - pobierz 
Podstawa prawna: Uchwała Nr 20 Rady Miasta Konina z dnia 21.01.2015 r. - pobierz

Prezentacja cen i stawek opłat dla gospodarstw domowychpobierz 
 
TARYFA 2014/2015pobierz
Podstawa prawna: Uchwała Nr 702 Rady Miasta Konina z dnia 29.01.2014 r. - pobierz

Przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf:

Rada Miasta Konina przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Konina na okres 01.01.2014 do 28.02.2014 r.. 
Podstawa prawna: Uchwała nr 672 Rady Miasta Konina z dnia 27.11.2013 r. - pobierz

TARYFA 2013/2014pobierz
Podstawa prawna: Uchwała Nr 478 Rady Miasta Konina z dnia 28.11.2012 r. - pobierz 

Odbiorca płaci jedną opłatę abonamentową w okresie rozliczeniowym miesięcznym za każdy posiadany wodomierz główny, urządzenie pomiarowe lub rozliczenie ryczałtowe (w zależności od sposobu dokonywania rozliczeń), z wyjątkiem odbiorców posiadających podlicznik. Odbiorca posiadający podlicznik płaci dodatkowo w okresach rozliczeniowych od kwietnia do września opłatę za odczyt podlicznika.

Instrukcja "Kwalifikowanie i kontrola Dostawców ścieków przemysłowych IN DS 02" - pobierz